Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтър (ЕФ), газоходи и въздуховоди на КА-1÷4